Ubytovací řád - Chata Markétka

Pravidla ubytování pro hosty: Chata Markéta Orlické hory

 1. Chatě Markétka může být ubytován host pouze po předložení platného občanského průkazu nebo platného
  cestovního pasu, bez předložení tohoto dokladu není ubytování možné.
 2. Host je ubytován v apartmánu a studiu po dobu, kterou sjednal s provozovatelem ubytování.
 3. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při rezervaci, případně po domluvě při příchodu na ubytování.
 4. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 6-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách chaty a zahrady. Dospělé osoby v plném rozsahu odpovídají za osoby jim svěřené. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 5. Na elektrické topení v pokojích se nesmí pokládat žádné věci. Hrozí riziko požáru.
 6. V celém objektu penzionu platí přísný zákaz kouření, požívání omamných a jiných návykových látek či manipulace s otevřeným ohněm. Do objektu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole. Porušení tohoto nařízení má za následek okamžité ukončení pobytu klienta bez nároku na vrácení částky zaplacené za ubytování.
 7. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 8. Pokud při ubytování nebo v průběhu pobytu zjistíte závadu na pokoji nebo ve společných prostorách, prosíme Vás o její nahlášení správci objektu. Pracovník údržby provede veškerá potřebná opatření pro její nejrychlejší možné odstranění.
 9. Host odpovídá za škody na majetku ubytovatele, ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti. V případě způsobení škody je klient povinen zaplatit ji v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání klienta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody.
 10. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory v klubovně. V pokoji host přijímat návštěvy nemůže.
 11. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebiče s výjimkou holících nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla a vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají.
 12. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli ubytovacího zařízení a uhradit způsobenou škodu. Za ztrátu klíčů účtujeme 500 Kč.
 13. Za škody způsobené hostem na majetku odpovídá host podle platných právních předpisů v plné výši.
 14. Psi a jiná zvířata nemohou být v chatě ubytována.
 15. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá provozovatel ubytovacího zařízení.
 16. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.
 17. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má právo provozovatel ubytovacího zařízení hosta vykázat z ubytovacího zařízení bez náhrady.
 18. Pronájem celé chaty = pronájem veškerých námi nabízených ubytovacích jednotek, společných prostor, zahrady včetně veškerého jejího příslušenství.
Rezervovat
RezervovatRezervovat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram